Dự báo thời tiết ngày 30/08/2019

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đưa ra Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 4 gây ra là: Cấp 3

Nổi bật trên SKCĐ