dân số vàng: Dân số và phát triển: Thời cơ và thách thức cho dân số Việt Nam | Báo SKCD

Ðồng bộ các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới đã xác định: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng