phân loại: Phân loại trang thiết bị y tế dựa trên mức độ rủi ro | Báo SKCD

Phân loại trang thiết bị y tế dựa trên mức độ rủi ro

Chính phủ ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó sửa đổi quy định về loại, nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Truyền hình

Mới & nóng