Thầy Hoàng Tiến Khương

Tìm hiểu câu chuyện “Bùa yêu” xứ Tuyên

Những câu chuyện về bùa yêu, ếm, nèm... đến nay cuốn theo rất nhiều những chi tiết li kỳ nửa hư, nửa thực…mang đầy tính siêu nhiên luôn để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.